5:07 CH | 08/08/2022

 Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực tiếp công dân và xử lý đơn ngành Thanh tra thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

10:15 CH | 09/06/2022

 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại ngành Thanh tra thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

2:11 CH | 02/06/2021

 Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh

9:04 SA | 28/05/2020

Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành Thanh tra áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

10:23 SA | 24/07/2017

 Thủ tục: Giải quyết tố cáo, Tiếp công dân, Xử lý đơn thư

10:21 SA | 24/07/2017

 Thủ tục giải quyết khiếu nại

10:00 SA | 24/07/2017

 Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

9:57 SA | 24/07/2017

 Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh

9:55 SA | 24/07/2017

 Quyết định ban hành bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc ngành Thanh tra trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum