Bạn đang ở :   Giới thiệu > Các phòng nghiệp vụ
    Đăng Nhập

Các phòng nghiệp vụ

   Đóng

Các phòng nghiệp vụ Thanh tra tỉnh Kon Tum. 

I. Văn phòng:   

- Chánh Văn phòng: Bà Phạm Thị Đỗ Quyên.

+ Điện thoại: 

+ Email: 

- Phó Chánh Văn phòng: Ông Nguyễn Mạnh Khương.

- Phó Chánh Văn phòng: Ông Phạm Ngọc Hồng Thái.

            1. Chức năng

Tham mưu giúp Chánh Thanh tra về công tác tổng hợp, hành chính, văn thư, lưu trữ, tài chính, quản trị, phục vụ bảo đảm các hoạt động của cơ quan Thanh tra tỉnh, công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, pháp chế, tiếp dân.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

a) Thực hiện chế độ tổng hợp báo cáo (báo cáo định kỳ hằng tháng, quý, 6 tháng và báo cáo năm; báo cáo đột xuất) về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh và của Thanh tra Chính phủ.

b) Tham mưu dự thảo quy hoạch, kế hoạch hằng năm; chương trình, đề án biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao.

c) Tham mưu dự thảo văn bản quy phạm pháp luật quy định cụ thể tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, cấp Phó các tổ chức thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra sở; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra huyện, thành phố thuộc tỉnh.

d) Chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ tham mưu xây dựng các văn bản liên quan đến công tác tổ chức, bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn, nội quy, quy chế của cơ quan; báo cáo công tác cải cách hành chính, thủ tục hành chính về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

đ) Chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và các điều kiện liên quan phục vụ cho Chánh Thanh tra (hoặc lãnh đạo cơ quan) tiếp công dân định kỳ (tại Ban Tiếp công dân tỉnh và tại cơ quan) theo quy định của pháp luật.

e) Phân công lãnh đạo, công chức Văn phòng tiếp công dân thường xuyên tại cơ quan; tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân và của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển đến..., tham mưu Chánh Thanh tra chuyển đơn thư đến các phòng nghiệp vụ xử lý theo quy định.   

f) Tham mưu thực hiện chương trình cải cách hành chính và ứng dụng khoa học công nghệ; quản lý và khai thác công nghệ thông tin của Thanh tra tỉnh; thực hiện công tác văn thư, lưu trữ và ghi biên bản các cuộc họp, hội nghị của cơ quan.

g) Tham mưu công tác hành chính quản trị phục vụ kịp thời cho hoạt động của cơ quan; quản lý tài chính, quản lý tài sản, sử dụng có hiệu quả phương tiện, trang thiết bị của cơ quan theo đúng quy định của nhà nước và quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan.

h) Tham mưu Chánh Thanh tra ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức thuộc Thanh tra tỉnh; các quy định, quy chế, chương trình, kế hoạch công tác của Thanh tra tỉnh.

i) Tham mưu Chánh Thanh tra thực hiện việc phối hợp với Giám đốc sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh trong công tác tổ chức cán bộ liên quan đến công chức ngành Thanh tra theo quy định của pháp luật.

k) Tham mưu Chánh Thanh tra thực hiện công tác quản lý, tổ chức, biên chế; thực hiện các chế độ, chính sách, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Thanh tra tỉnh theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

l) Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ được Chánh Thanh tra tỉnh giao cho các tổ chức thuộc Thanh tra tỉnh.

            m) Thực hiện công tác lễ tân, ngoại giao và các nhiệm vụ khác do Chánh Thanh tra tỉnh giao.

II. Phòng Nghiệp vụ 1:

- Trưởng phòng: Ông Phạm Ngọc Lầu.

+ Điện thoại:  

+ Email: 

- Phó Trưởng phòng: Ông Đỗ Hoài Thương.

- Phó Trưởng phòng: Ông Võ Quang Vinh.

- Phó Trưởng phòng: Bà Đỗ Thị Phượng.

- Phó Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền.

1. Chức năng

Tham mưu, giúp Chánh Thanh tra thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo lĩnh vực, cơ quan, địa phương và doanh nghiệp nhà nước do UBND tỉnh quyết định thành lập trong phạm vi được phân công phụ trách. Cụ thể:

a) Lĩnh vực, cơ quan phụ trách: Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Ngân hàng; Tư Pháp; Nội vụ; Ngoại Vụ; Văn phòng UBND tỉnh; Ban quản lý Khu kinh tế; Ban Quản lý các dự án 98; Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh; Quỹ Đầu tư và Phát triển tỉnh; Ban Dân tộc; Bảo hiểm xã hội; Lao động Thương binh và Xã hội; Y tế và Cục Thuế tỉnh.

b) Địa phương phụ trách: Huyện Đăk Glei, Ngọc Hồi, Đăk Tô Tu Mơ Rông, Đăk Hà.

c) Các doanh nghiệp nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập tại các địa phương được phân công phụ trách.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

a) Tham mưu Chánh thanh tra trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo các quyết định, chỉ thị cá biệt thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo áp dụng cho toàn tỉnh.

b) Tham mưu Chánh thanh tra trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo các quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh; trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo các quyết định, chỉ thị cá biệt thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực, cơ quan, địa phương được phân công phụ trách.

c) Chủ trì, phối hợp với các Phòng Nghiệp vụ tham mưu xây dựng và điều chỉnh kế hoạch thanh tra hàng năm của Thanh tra tỉnh.

d) Tham mưu, giúp Chánh Thanh tra phổ biến, giáo dục pháp luật; hướng dẫn nghiệp vụ, tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi lĩnh vực, cơ quan và địa phương phụ trách.

đ) Giúp Chánh Thanh tra thực hiện nhiệm vụ thanh tra theo kế hoạch được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của Chánh Thanh tra tỉnh theo lĩnh vực, cơ quan và địa phương phụ trách.

e) Tham mưu giúp Chánh Thanh tra xác minh, kết luận và kiến nghị việc giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khi được giao; kiến nghị các biện pháp để làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo lĩnh vực, cơ quan và địa bàn phụ trách.

f) Tham mưu giúp Chánh Thanh tra xem xét, kết luận việc giải quyết tố cáo mà Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc lĩnh vực, cơ quan và địa phương phụ trách đã giải quyết nhưng có dấu hiệu vi phạm pháp luật; trường hợp có căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo có vi phạm pháp luật thì kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết lại theo quy định.

g) Giúp Chánh Thanh tra theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý tố cáo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thuộc lĩnh vực, cơ quan và địa phương phụ trách.

h) Thực hiện tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh và tại cơ quan theo chỉ đạo của Chánh Thanh tra.

i) Chủ trì, phối hợp với Phòng Nghiệp vụ 2 tham mưu sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của ngành Thanh tra tỉnh. 

k) Theo dõi, tổng hợp kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Chánh Thanh tra trong phạm vi lĩnh vực, cơ quan, địa phương được phân công phụ trách.

l) Tham mưu xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền của Chánh Thanh tra trong phạm vi lĩnh vực, cơ quan, địa phương được phân công phụ trách.

m) Phối hợp Phòng Nghiệp vụ 2, giúp Chánh Thanh tra khai thác và sử dụng có hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo của tỉnh Kon Tum.

            n) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh thanh tra tỉnh giao.

3. Phòng Nghiệp vụ 2:

- Trưởng phòng: Ông Bùi Thái Dũng.

+ Điện thoại: 

+ Email:  

- Phó Trưởng phòng: Ông Đinh Văn Đạm.

- Phó Trưởng phòng: Ông Hồ Quang Vũ.

- Phó Trưởng phòng: Ông U Minh Long.

1. Chức năng

Tham mưu giúp Chánh Thanh tra thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo lĩnh vực, cơ quan, địa phương và doanh nghiệp nhà nước do UBND tỉnh quyết định thành lập trong phạm vi được phân công phụ trách. Cụ thể:

a) Lĩnh vực, cơ quan phụ trách: Thông tin và Truyền Thông; Công thương; Giao thông Vận tải; Xây dựng; Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Tài nguyên và Môi trường; Giáo dục và Đào tạo; Khoa học và Công nghệ; Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Ban Quản lý dự án Thủy lợi; Ban Quản lý dự án Giao thông; Ban Quản lý dự án Xây dựng và Vườn Quốc gia Chư Mom Ray; Trường Cao đẳng Kinh tế cộng đồng; Cục Quản lý Thị trường tỉnh.

b) Địa phương phụ trách: Huyện Sa Thầy, IaH’Drai, Kon Plông, Kon Rẫy và thành phố Kon Tum.

c) Các doanh nghiệp nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập tại các địa phương phân công phụ trách.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

a) Tham mưu Chánh thanh tra trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo các quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo áp dụng cho toàn tỉnh.

b) Tham mưu Chánh thanh tra trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo các quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh; trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo các quyết định, chỉ thị cá biệt thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực, cơ quan, địa phương được phân công phụ trách.

c) Phối hợp với Phòng Nghiệp vụ 1 tham mưu xây dựng kế hoạch thanh tra hằng năm của Thanh tra tỉnh. Tham mưu sắp xếp, xử lý chồng chéo kế hoạch thanh tra, kiểm tra tại các cơ quan, đơn vị; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra và báo cáo việc thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; tham mưu triển khai và theo dõi, báo cáo việc ứng dụng phần mềm xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

d) Tham mưu, giúp Chánh Thanh tra phổ biến, giáo dục pháp luật; hướng dẫn nghiệp vụ, tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi lĩnh vực, cơ quan và địa phương phụ trách.

đ) Giúp Chánh Thanh tra thực hiện nhiệm vụ thanh tra theo kế hoạch được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của Chánh Thanh tra tỉnh theo lĩnh vực, cơ quan và địa phương phụ trách.

e) Tham mưu giúp Chánh Thanh tra xác minh, kết luận và kiến nghị việc giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khi được giao; kiến nghị các biện pháp để làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo lĩnh vực, cơ quan và địa bàn phụ trách.

f) Tham mưu giúp Chánh Thanh tra xem xét, kết luận việc giải quyết tố cáo mà Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc lĩnh vực, cơ quan và địa phương phụ trách đã giải quyết nhưng có dấu hiệu vi phạm pháp luật; trường hợp có căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo có vi phạm pháp luật thì kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết lại theo quy định.

g) Giúp Chánh Thanh tra theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý tố cáo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thuộc lĩnh vực, cơ quan và địa phương phụ trách.

h) Thực hiện tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh và tại cơ quan theo chỉ đạo của Chánh Thanh tra tỉnh.

i) Phối hợp với Phòng Nghiệp vụ 1 trong công tác tham mưu sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của ngành Thanh tra tỉnh.

k) Theo dõi, tổng hợp kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Chánh Thanh tra trong phạm vi lĩnh vực, cơ quan, địa phương được phân công phụ trách.

l) Tham mưu xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền của Chánh Thanh tra trong phạm vi lĩnh vực, cơ quan, địa phương được phân công phụ trách.

m) Chủ trì, phối hợp Phòng Nghiệp vụ 1 giúp Chánh Thanh tra khai thác và sử dụng có hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo của tỉnh Kon Tum.

            n) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh thanh tra tỉnh giao.

4. Phòng Nghiệp vụ 3:

- Trưởng phòng: Phan Thanh Đài.

+ Điện thoại: 

+ Email: 

- Phó Trưởng phòng: Ông Đinh Văn Phúc.

- Phó Trưởng phòng: Ông Cao Đức Việt.

1. Chức năng

Tham mưu, giúp Chánh Thanh tra thực hiện quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện nhiệm vụ thanh tra việc chấp hành pháp luật phòng, chống tham nhũng; Thực hiện quản lý nhà nước đối với công tác xử lý sau thanh tra; giám sát, kiểm tra hoạt động đoàn thanh tra của Thanh tra tỉnh; thẩm định dự thảo báo cáo kết luận thanh tra do đoàn thanh tra của Thanh tra tỉnh soạn thảo; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Thanh tra tỉnh và của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

a) Tham mưu Chánh Thanh tra trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo các quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, công tác xử lý sau thanh tra; trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo các quyết định, chỉ thị cá biệt về công tác phòng, chống tham nhũng, công tác xử lý sau thanh tra thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Giúp Chánh Thanh tra tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; hướng dẫn và tổ chức thực hiện pháp luật, chương trình, kế hoạch về phòng, chống tham nhũng.

c) Tham mưu giúp Chánh Thanh tra trong việc hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, về giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra.

d) Tham mưu Chánh Thanh tra trong việc xây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch phòng, chống tham nhũng của cơ quan Thanh tra tỉnh; thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

đ) Tham mưu giúp Chánh Thanh tra trong công tác phối hợp với cơ quan Kiểm toán nhà nước, cơ quan Điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân trong việc phát hiện hành vi tham nhũng, xử lý người có hành vi tham nhũng.

e) Giúp Chánh Thanh tra trong việc kiểm soát, xác minh tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tổng hợp kết quả kê khai, công khai, xác minh, kết luận, xử lý vi phạm về minh bạch tài sản, thu nhập trong toàn tỉnh; định kỳ tham mưu UBND tỉnh báo cáo kết quả về Thanh tra Chính phủ.

f) Giúp Chánh Thanh tra trong việc kiểm tra, giám sát nội bộ nhằm ngăn chặn hành vi tham nhũng trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

g) Giúp Chánh Thanh tra tổng hợp, báo cáo các nội dung về công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật phòng, chống tham nhũng; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, tổng hợp và báo cáo việc công khai kết luận, kết quả thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và phòng, chống tham nhũng theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

h) Rà soát và tham mưu Chánh Thanh tra sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực phòng, chống tham nhũng của ngành Thanh tra tỉnh.

i) Tham mưu, giúp Chánh Thanh tra trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác tổ chức nghiệp vụ về giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra đối với Thanh tra huyện, thành phố trực thuộc tỉnh; Thanh tra sở, ban, ngành.

k) Giúp Chánh thanh tra kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra của Giám đốc sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố trực thuộc tỉnh; Chánh Thanh tra sở, ban, ngành; Chánh Thanh tra huyện, thành phố trực thuộc tỉnh khi cần thiết.

l) Tham mưu giúp Chánh thanh tra quyết định thanh tra lại các vụ việc đã được Giám đốc sở kết luận nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao; quyết định thanh tra lại các vụ việc đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thuộc tỉnh; Chánh Thanh tra sở, ban, ngành; Chánh Thanh tra huyện, thành phố trực thuộc tỉnh khi cần thiết.

m) Giúp Chánh Thanh tra giám sát, kiểm tra hoạt động của Đoàn thanh tra do Thanh tra tỉnh thành lập; thẩm định dự thảo kết luận thanh tra do Đoàn thanh tra của Thanh tra tỉnh soạn thảo.

n) Tham mưu Chánh Thanh tra ban hành kế hoạch kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra; giúp Chánh Thanh tra tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Chánh Thanh tra tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

o) Tham mưu Chánh Thanh tra tổng hợp, báo cáo công tác xử lý sau thanh tra đối với kết luận thanh tra do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành (Khi được UBND tỉnh giao nhiệm vụ); tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo quy định.

            p) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh thanh tra tỉnh giao