Bạn đang ở :   Giới thiệu > Lãnh đạo cơ quan
    Đăng Nhập

Hình ảnh Lãnh đạo Thanh tra tỉnh Kon Tum.

 

     
  A Vượng  
     
     
Lê Văn Trạm Trương Quang Việt Trần Minh Tuấn

 

 

Lãnh đạo Thanh tra tỉnh Kon Tum.

I. Chánh Thanh tra tỉnh.

- Ông: A Vượng - Chánh Thanh tra tỉnh Kon Tum.

- Điện thoại cố định: 0260.3867780

- Điện thoại di động: 090.5866167

- Email: 

Lĩnh vực phụ trách:

a) Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động chung của Thanh tra tỉnh, thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và quy chế làm việc của cơ quan.

b) Chịu trách nhiệm trước Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Thanh tra Chính phủ trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra tỉnh và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo phân cấp quản lý.

c) Là chủ tài khoản của cơ quan.

d) Phụ trách và chỉ đạo trực tiếp hoạt động của Văn phòng.

đ) Chỉ đạo trực tiếp công tác thanh tra của Phòng Nghiệp vụ 1, 2.

e) Tham gia tiếp công dân định kỳ (ngày 22 hàng tháng) tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh và tiếp công dân định kỳ (ngày 25 hàng tháng) tại cơ quan Thanh tra tỉnh theo quy định.

g) Là người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định tại Nghị định số 09/2017/NĐ-CP.

h) Phụ trách và chỉ đạo trực tiếp công tác tổ chức, cán bộ của cơ quan (sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý và công chức cấp phòng).

i) Phụ trách công tác thi đua-khen thưởng tại Cụm thi đua số 1, theo Quyết định số 11/QĐ-TTr ngày 22/02/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh.

k) Xử lý Văn bản đến hàng ngày trên hệ thống VNPT-Ioffice và các Văn bản khác có liên quan.

l) Ủy quyền cho một đồng chí Phó Chánh Thanh tra điều hành hoạt động và xử lý công việc của cơ quan khi vắng mặt.

m) Trực tiếp ký các văn bản sau:

- Các Báo cáo, Văn bản trình Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Các Văn bản quy định tại điểm c, d, khoản 1, Điều 11 Quy chế làm việc của Thanh tra tỉnh kon Tum.

            n) Chỉ đạo, thực hiện công tác giúp thôn Văng Loa, xã Măng Bút, huyện Kon Plông theo Nghị quyết 04-NQ/TU của Tỉnh ủy khi Văn phòng được giao phụ trách, giúp đỡ.

II. Phó Chánh Thanh tra tỉnh:

1. Ông: Lê Văn Trạm - Phó Chánh Thanh tra tỉnh Kon Tum.

- Điện thoại cố định: 

- Điện thoại di động: 

- Email: 

Lĩnh vực phụ trách:

a) Giúp Chánh Thanh tra chủ động giải quyết công việc và chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra và trước pháp luật về những công việc thuộc lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công phụ trách.

b) Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo hoạt động của Phòng Nghiệp vụ 3 (phụ trách, tham mưu và chỉ đạo công tác giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra).

c) Phụ trách công tác thi đua-khen thưởng tại Cụm thi đua số 2 theo Quyết định số 11/QĐ-TTr ngày 22/02/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh.

d) Chỉ đạo, thực hiện công tác giúp thôn Văng Loa, xã Măng Bút, huyện Kon Plông theo Nghị quyết 04-NQ/TU của Tỉnh ủy khi Phòng Nghiệp vụ 2 được giao phụ trách, giúp đỡ.

đ) Trực tiếp ký các Văn bản thuộc lĩnh vực được giao phân công phụ trách (Các Văn bản gửi các sở, ngành, địa phương liên quan đến công tác giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra và các Văn bản được Chánh Thanh tra ủy quyền; trừ các Văn bản thuộc thẩm quyền và nhiệm vụ của Chánh Thanh tra).

            e) Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chánh Thanh tra.

2. Ông: Trương Quang Việt - Phó Chánh Thanh tra tỉnh Kon Tum

- Điện thoại cố định: 

- Điện thoại di động: 

- Email: 

Lĩnh vực phụ trách:

            a) Giúp Chánh Thanh tra chủ động giải quyết công việc và chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra và trước pháp luật về những công việc thuộc lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công phụ trách.

b) Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo hoạt động của Phòng Nghiệp vụ 3 (phụ trách, tham mưu và chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng. Thực hiện quyền thanh tra về lĩnh vực phòng, chống tham nhũng).

c) Phụ trách công tác thi đua-khen thưởng tại Cụm thi đua số 3 theo Quyết định số 11/QĐ-TTr ngày 22/02/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh.

d) Chỉ đạo, thực hiện công tác giúp thôn Văng Loa, xã Măng Bút, huyện Kon Plông theo Nghị quyết 04-NQ/TU của Tỉnh ủy khi Phòng Nghiệp vụ 3 được giao phụ trách, giúp đỡ.

đ) Trực tiếp ký các Văn bản thuộc lĩnh vực được giao phân công phụ trách (Các Văn bản gửi các sở, ngành, địa phương liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng và các Văn bản được Chánh Thanh tra ủy quyền; trừ các Văn bản thuộc thẩm quyền và nhiệm vụ của Chánh Thanh tra).

            e) Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chánh Thanh tra.

3. Ông: Trần Minh Tuấn - Phó Chánh Thanh tra tỉnh Kon Tum

- Điện thoại cố định: 

- Điện thoại di động: 

- Email: 

Lĩnh vực phụ trách:

            a) Giúp Chánh Thanh tra chủ động giải quyết công việc và chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra và trước pháp luật về những công việc thuộc lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công phụ trách.

b) Trực tiếp phụ trách công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; thực hiện quyền thanh tra về lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

c) Tham gia tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh và Thanh tra tỉnh khi được Chánh Thanh tra phân công.

d) Phụ trách và chỉ đạo trực tiếp hoạt động của Phòng Nghiệp vụ 1, 2 về công tác tham mưu xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.  

đ) Phụ trách công tác thi đua-khen thưởng tại Cụm thi đua số 4 theo Quyết định số 11/QĐ-TTr ngày 22/02/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh.

e) Chỉ đạo, thực hiện công tác giúp thôn Văng Loa, xã Măng Bút, huyện Kon Plông theo Nghị quyết 04-NQ/TU của Tỉnh ủy khi Phòng Nghiệp vụ 1 được giao phụ trách, giúp đỡ.

g) Trực tiếp ký các Văn bản thuộc lĩnh vực được giao phân công phụ trách (Các Văn bản gửi các sở, ngành, địa phương liên quan đến công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân và các Văn bản được Chánh Thanh tra ủy quyền; trừ các Văn bản thuộc thẩm quyền và nhiệm vụ của Chánh Thanh tra).

            h) Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chánh Thanh tra.