Bạn đang ở :   Giới thiệu > Phân công nhiệm vụ
    Đăng Nhập

 

Thanh tra tỉnh

 


THANH TRA TỈNH KON TUM

 

 Địa chỉ:

 144 - Bà Triệu - TP Kon Tum - Tỉnh Kon Tum

 Điện thoại:

 0260.3862200

 Fax:

 0260.3862200

 Email:

 thanhtratinh-kontum@chinhphu.vn

 

 

I. Tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra tỉnh.

1. Tổ chức của Thanh tra tỉnh:

1.1 Thanh tra tỉnh là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tiến hành thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

1.2 Thanh tra tỉnh có Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra và Thanh tra viên.

Chánh Thanh tra tỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức sau khi thống nhất với Tổng Thanh tra Chính phủ.

Phó Chánh Thanh tra tỉnh giúp Chánh Thanh tra tỉnh thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Chánh Thanh tra tỉnh.

1.3. Thanh tra tỉnh chịu sự chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp và chịu sự chỉ đạo về công tác, hướng dẫn về tổ chức, nghiệp vụ của Thanh tra Chính phủ.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra tỉnh:

2.1. Trong quản lý nhà nước về thanh tra thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Thanh tra tỉnh có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch đó;

b) Yêu cầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (sau đây gọi chung là sở), Ủy ban nhân dân cấp huyện báo cáo về công tác thanh tra; tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra;

c) Chỉ đạo công tác thanh tra, hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra hành chính đối với Thanh tra sở, Thanh tra huyện;

d) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Thanh tra tỉnh.

2.2 Trong hoạt động thanh tra, Thanh tra tỉnh có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của sở, của Ủy ban nhân dân cấp huyện; thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập;

b) Thanh tra vụ việc phức tạp, liên quan đến trách nhiệm của nhiều sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện;

c) Thanh tra vụ việc khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao;

d) Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra của Giám đốc sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện khi cần thiết.

2.3. Giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

2.4. Giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

II. Cơ cấu tổ chức bộ máy.

1. Lãnh đạo Thanh tra tỉnh Kon Tum.

1.1. Chánh Thanh tra tỉnh.

- Ông: A Vượng - Chánh Thanh tra tỉnh Kon Tum.

- Điện thoại: 0260.3867780

- Email: avuong-kontum@chinhphu.vn

a) Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành chung hoạt động của Thanh tra tỉnh, thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật.

b) Chịu trách nhiệm trước Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Chủ tịch UBND tỉnh, Thanh tra Chính phủ trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra tỉnh và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo phân cấp quản lý.

c) Là chủ tài khoản của cơ quan.

d) Phụ trách và chỉ đạo trực tiếp hoạt động của Văn phòng.

đ) Chỉ đạo trực tiếp công tác thanh tra tại Phòng Thanh tra 1, 2, 3.

e) Tham gia tiếp công dân định kỳ (ngày 22 hàng tháng) tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh và tiếp công dân định kỳ (ngày 25 hàng tháng) tại Thanh tra tỉnh theo quy định.

g) Là người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định tại Nghị định số 09/2017/NĐ-CP.

h) Phụ trách và chỉ đạo trực tiếp công tác tổ chức, cán bộ của cơ quan (sắp xếp tinh gọn bộ máy, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ lãnh đạo và công chức cấp phòng).

i) Phụ trách công tác thi đua-khen thưởng tại Cụm thi đua số 1, theo Quyết định số 11/QĐ-TTr ngày 22/02/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh.

k) Xử lý Văn bản đến hàng ngày trên hệ thống VNPT-Ioffice và các Văn bản khác có liên quan.

l) Ủy quyền cho đồng chí Phó Chánh Thanh tra điều hành hoạt động và xử lý công việc của cơ quan khi vắng mặt.

m) Trực tiếp ký các văn bản sau:

- Các Báo cáo, Văn bản trình Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Các Văn bản quy định tại điểm h, khoản 1, Điều 1 Quyết định này.

n) Phụ trách và chỉ đạo công tác giúp thôn Văng Loa, xã Măng Bút, huyện Kon Plông theo Nghị quyết 04-NQ/TU của Tỉnh ủy khi Văn phòng được giao phụ trách, giúp đỡ.

1.2 Phó Chánh Thanh tra tỉnh:

- Ông: Lê Văn Trạm - Phó Chánh Thanh tra tỉnh Kon Tum.

- Điện thoại: 0260.3917232                      DĐ: 090.5866167

- Email: levantram-kontum@chinhphu.vn

+ Lĩnh vực phụ trách:

a) Giúp Chánh Thanh tra chủ động giải quyết công việc và chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra và trước pháp luật về những công việc thuộc lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công phụ trách.

b) Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo hoạt động của Phòng Giám sát, kiểm tra và Xử lý sau thanh tra.

c) Phụ trách công tác thi đua-khen thưởng tại Cụm thi đua số 2 theo Quyết định số 11/QĐ-TTr ngày 22/02/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh.

d) Phụ trách và chỉ đạo công tác giúp thôn Văng Loa, xã Măng Bút, huyện Kon Plông theo Nghị quyết 04-NQ/TU của Tỉnh ủy khi Phòng Giám sát, kiểm tra và Xử lý sau thanh tra được giao phụ trách, giúp đỡ.

đ) Trực tiếp ký một số văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách (trừ các Văn bản thuộc thẩm quyền và nhiệm vụ của Chánh Thanh tra).

e) Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chánh Thanh tra.

- Ông: Trương Quang Việt - Phó Chánh Thanh tra tỉnh Kon Tum

- Điện thoại: 0260.3863527                       DĐ: 090.5197081

- Email: truongquangviet-kontum@chinhphu.vn

+ Lĩnh vực phụ trách.

a) Giúp Chánh Thanh tra chủ động giải quyết công việc và chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra và trước pháp luật về những công việc thuộc lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công phụ trách.

b) Trực tiếp phụ trách và tham mưu công tác phòng, chống tham nhũng. Thực hiện quyền thanh tra về lĩnh vực phòng, chống tham nhũng.

c) Phụ trách và chỉ đạo trực tiếp hoạt động của Phòng Thanh tra 4.

d) Phụ trách và chỉ đạo công tác giúp thôn Văng Loa, xã Măng Bút, huyện Kon Plông theo Nghị quyết 04-NQ/TU của Tỉnh ủy khi Phòng Thanh tra 4 được giao phụ trách, giúp đỡ.

đ) Phụ trách công tác thi đua-khen thưởng tại Cụm thi đua số 3 theo Quyết định số 11/QĐ-TTr ngày 22/02/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh.

e) Trực tiếp ký một số văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách (trừ các Văn bản thuộc thẩm quyền và nhiệm vụ của Chánh Thanh tra).

g) Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chánh Thanh tra.

- Ông: Trần Minh Tuấn - Phó Chánh Thanh tra tỉnh Kon Tum

- Điện thoại: 0260.3866286                       DĐ: 093.5666989

- Email:  

+ Lĩnh vực phụ trách.

 a) Giúp Chánh Thanh tra chủ động giải quyết công việc và chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra và trước pháp luật về những công việc thuộc lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công phụ trách.

b) Trực tiếp phụ trách công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; thực hiện quyền thanh tra về lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

c) Tham gia tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh và Thanh tra tỉnh khi được Chánh Thanh tra phân công.

d) Phụ trách và chỉ đạo trực tiếp hoạt động của Phòng Thanh tra 1, 2, 3 về công tác tham mưu xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.  

đ) Phụ trách công tác thi đua-khen thưởng tại Cụm thi đua số 4 theo Quyết định số 11/QĐ-TTr ngày 22/02/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh.

e) Phụ trách và chỉ đạo công tác giúp thôn Văng Loa, xã Măng Bút, huyện Kon Plông theo Nghị quyết 04-NQ/TU của Tỉnh ủy khi Phòng Thanh tra 1, 2, 3 được giao phụ trách, giúp đỡ.

g) Trực tiếp ký một số văn bản theo lĩnh vực được phân công phụ trách và một số Văn bản khác do Văn phòng trình (trừ các Văn bản thuộc thẩm quyền và nhiệm vụ của Chánh Thanh tra).

h) Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chánh Thanh tra. 

2.Các phòng chuyên môn Thanh tra tỉnh Kon Tum. 

2.1.Văn phòng:   

 - Chánh Văn phòng: Bà Phạm Thị Đỗ Quyên.

+ Điện thoại: 0260.3917619

+ Email:  

- Phó Chánh Văn phòng: Ông Phạm Ngọc Hồng Thái.

- Phó Chánh Văn phòng: Ông Võ Quang Vinh.  

Lĩnh vực phụ trách.

 Có chức năng tham mưu, giúp lãnh đạo Thanh tra tỉnh thực hiện các nhiệm vụ về công tác tổ chức-cán bộ; thi đua-khen thưởng; văn thư-lưu trữ, quản lý cơ sở vật chất kỹ thuật, tài sản, kinh phí; tổ chức việc phối hợp thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của cơ quan Thanh tra tỉnh.

2.2.Phòng Thanh tra 1:

- Trưởng phòng: Ông Phạm Ngọc Lầu.

+ Điện thoại: 0260.3863525 

+ Email: 

- Phó Trưởng phòng: Ông Đỗ Hoài Thương. 

- Phó Trưởng phòng: Bà Đỗ Thị Phượng.  

Lĩnh vực phụ trách.

Có chức năng, nhiệm vụ giúp Chánh Thanh tra tỉnh quản lý nhà nước về công tác thanh tra và thực hiện quyền thanh tra trực tiếp việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của UBND các huyện, thành phố và các Sở, Ban, cơ quan, đơn vị thuộc khối kinh tế ngành và kinh tế tổng hợp. Kiểm tra, đôn đốc việc thi hành các kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra.

2.3.Phòng Thanh tra 2:

- Trưởng phòng: Ông Bùi Thái Dũng.

+ Điện thoại: 0260.3866286

+ Email: buithaidung105@gmail.com 

- Phó Trưởng phòng: Ông Đinh Văn Đạm.

- Phó Trưởng phòng: Ông Hồ Quang Vũ.  

Lĩnh vực phụ trách

Có chức năng, nhiệm vụ giúp Chánh Thanh tra tỉnh quản lý nhà nước về công tác thanh tra và thực hiện quyền thanh tra trực tiếp việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của UBND các huyện, thành phố và các Sở, Ban, cơ quan, đơn vị thuộc khối nội chính, văn hóa-xã hội. Kiểm tra, đôn đốc việc thi hành các kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra.

2.4. Phòng Thanh tra 3:

- Phó Trưởng phòng phụ trách: U Minh Long.

+ Điện thoại: 

+ Email:   

- Phó Trưởng phòng: Ông Nguyễn Mạnh Khương.   

- Phó Trưởng phòng:

  Lĩnh vực phụ trách

Có chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp Chánh Thanh tra tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và nhiệm vụ tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư, kiểm tra, xác minh, đề xuất giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh giao. Kiểm tra, đôn đốc việc thi hành các kết luận, quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý khiếu nại tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.

2.4. Phòng Thanh tra 4:

- Trưởng phòng : Ông Nguyễn Văn Trung.

+ Điện thoại: 0260.3867858

+ Email: nguyenvantrung-kontum@chinhphu.vn  

- Phó Trưởng phòng: Ông Cao Đức Việt.  

Lĩnh vực phụ trách

Có chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp Chánh Thanh tra tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra tỉnh theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; nhiệm vụ tổng hợp, pháp chế; nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ của nghành Thanh tra.

2.5. Phòng Thanh tra 5:

- Trưởng phòng: Ông Phan Thanh Đài

+ Điện thoại: 0260.3866589

+ Email:   

- Phó Trưởng phòng: Ông Đinh Văn Phúc.

Lĩnh vực phụ trách:

Có chức năng giúp Chánh Thanh tra tỉnh giám sát, kiểm tra hoạt động đoàn thanh tra của Thanh tra tỉnh; thẩm định dự thảo kết luận thanh tra do đoàn thanh tra của Thanh tra tỉnh soạn thảo' theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Thanh tra tỉnh và của Chủ tịch UBND tỉnh.


TIN MỚI
THÔNG TIN CHUNG