Bạn đang ở :   Giới thiệu > Phân công nhiệm vụ
    Đăng Nhập

 

Thanh tra tỉnh

 


THANH TRA TỈNH KON TUM

 

 Địa chỉ:

 144 - Bà Triệu - TP Kon Tum - Tỉnh Kon Tum

 Điện thoại:

 0260.3862200

 Fax:

 0260.3862200

 Email:

 thanhtratinh-kontum@chinhphu.vn

 

 

I. Tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra tỉnh.

1. Tổ chức của Thanh tra tỉnh:

1.1 Thanh tra tỉnh là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tiến hành thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

1.2 Thanh tra tỉnh có Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra và Thanh tra viên.

Chánh Thanh tra tỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức sau khi thống nhất với Tổng Thanh tra Chính phủ.

Phó Chánh Thanh tra tỉnh giúp Chánh Thanh tra tỉnh thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Chánh Thanh tra tỉnh.

1.3. Thanh tra tỉnh chịu sự chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp và chịu sự chỉ đạo về công tác, hướng dẫn về tổ chức, nghiệp vụ của Thanh tra Chính phủ.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra tỉnh:

2.1. Trong quản lý nhà nước về thanh tra thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Thanh tra tỉnh có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch đó;

b) Yêu cầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (sau đây gọi chung là sở), Ủy ban nhân dân cấp huyện báo cáo về công tác thanh tra; tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra;

c) Chỉ đạo công tác thanh tra, hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra hành chính đối với Thanh tra sở, Thanh tra huyện;

d) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Thanh tra tỉnh.

2.2 Trong hoạt động thanh tra, Thanh tra tỉnh có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của sở, của Ủy ban nhân dân cấp huyện; thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập;

b) Thanh tra vụ việc phức tạp, liên quan đến trách nhiệm của nhiều sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện;

c) Thanh tra vụ việc khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao;

d) Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra của Giám đốc sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện khi cần thiết.

2.3. Giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

2.4. Giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

II. Cơ cấu tổ chức bộ máy.

1. Lãnh đạo Thanh tra tỉnh Kon Tum.

1.1. Chánh Thanh tra tỉnh.

            Ông: A Vượng - Chánh Thanh tra tỉnh Kon Tum.

            Điện thoại: 0260.3867780

            Email: avuong-kontum@chinhphu.vn

Nhiệm vụ:

a) Lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra công tác thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; lãnh đạo Thanh tra tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

b) Chủ trì xử lý việc chồng chéo về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra giữa các Thanh tra sở, giữa Thanh tra sở với Thanh tra huyện; chủ trì phối hợp với Chánh Thanh tra bộ xử lý việc chồng chéo về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

c) Xem xét xử lý vấn đề mà Chánh Thanh tra sở không nhất trí với Giám đốc sở, Chánh Thanh tra huyện không nhất trí với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về công tác thanh tra. Trường hợp Giám đốc sở không đồng ý với kết quả xử lý của Chánh Thanh tra tỉnh thì Chánh Thanh tra tỉnh báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định.

Quyền hạn:

a) Quyết định việc thanh tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về quyết định của mình;

b) Quyết định thanh tra lại vụ việc đã được Giám đốc sở kết luận nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao; quyết định thanh tra lại vụ việc đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện kết luận nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật;

c) Yêu cầu Giám đốc sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thanh tra trong phạm vi quản lý của sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; trường hợp Giám đốc sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện không đồng ý thì có quyền ra quyết định thanh tra, báo cáo và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về quyết định của mình;

d) Kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giải quyết vấn đề về công tác thanh tra; trường hợp kiến nghị đó không được chấp nhận thì báo cáo Tổng Thanh tra Chính phủ;

đ) Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành quy định cho phù hợp với yêu cầu quản lý; kiến nghị đình chỉ hoặc hủy bỏ quy định trái pháp luật phát hiện qua công tác thanh tra;

e) Kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét trách nhiệm, xử lý người thuộc quyền quản lý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có hành vi vi phạm pháp luật phát hiện qua thanh tra hoặc không thực hiện kết luận, quyết định xử lý về thanh tra; yêu cầu người đứng đầu cơ quan, tổ chức xem xét trách nhiệm, xử lý người thuộc quyền quản lý của cơ quan, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật phát hiện qua thanh tra hoặc không thực hiện kết luận, quyết định xử lý về thanh tra.

1.2 Phó Chánh Thanh tra tỉnh:

- Ông: Lê Văn Trạm - Phó Chánh Thanh tra tỉnh Kon Tum.

            Điện thoại: 0260.3917232                      DĐ: 090.5866167

            Email: levantram-kontum@chinhphu.vn

+ Lĩnh vực phụ trách.

Giúp Chánh Thanh tra tỉnh và chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra tỉnh, trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Phụ trách công tác tài chính, hành chính quản trị, thi đua khen thưởng của cơ quan. Trực tiếp lãnh đạo Văn phòng- Tổng hợp.

- Ông: Trương Quang Việt - Phó Chánh Thanh tra tỉnh Kon Tum

            Điện thoại: 0260.3863527                       DĐ: 090.5197081

            Email: truongquangviet-kontum@chinhphu.vn

+ Lĩnh vực phụ trách.

Trực tiếp phụ trách công tác thanh tra xét khiếu tố, phụ trách công tác 04 của Tỉnh ủy tại đơn vị; quản lý Nhà nước về công tác thanh tra và thực hiện quyền thanh tra lĩnh vực xét khiếu tố, tiếp công dân. Giúp Chánh Thanh tra giải quyết những công việc chung đúng với quan điểm của Đảng, pháp luật Nhà nước.

- Ông: Trần Minh Tuấn - Phó Chánh Thanh tra tỉnh Kon Tum

            Điện thoại: 0260.3866286                       DĐ: 093.5666989

            Email:  

+ Lĩnh vực phụ trách.

 

 

 2.Các phòng chuyên môn Thanh tra tỉnh Kon Tum. 

2.1.Văn phòng:   

 - Chánh Văn phòng: Bà Phạm Thị Đỗ Quyên.

            Điện thoại: 0260.3917619

            Email:  

- Phó Chánh Văn phòng: Ông Phạm Ngọc Hồng Thái.

- Phó Chánh Văn phòng: Ông Võ Quang Vinh.  

Lĩnh vực phụ trách.

 Có chức năng tham mưu, giúp lãnh đạo Thanh tra tỉnh thực hiện các nhiệm vụ về công tác tổ chức-cán bộ; thi đua-khen thưởng; văn thư-lưu trữ, quản lý cơ sở vật chất kỹ thuật, tài sản, kinh phí; tổ chức việc phối hợp thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của cơ quan Thanh tra tỉnh.

2.2.Phòng Thanh tra 1:

- Trưởng phòng: Ông Phạm Ngọc Lầu.

            Điện thoại: 0260.3863525 

            Email: 

- Phó Trưởng phòng: Ông Đỗ Hoài Thương. 

- Phó Trưởng phòng: Bà Đỗ Thị Phượng.  

Lĩnh vực phụ trách.

Có chức năng, nhiệm vụ giúp Chánh Thanh tra tỉnh quản lý nhà nước về công tác thanh tra và thực hiện quyền thanh tra trực tiếp việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của UBND các huyện, thành phố và các Sở, Ban, cơ quan, đơn vị thuộc khối kinh tế ngành và kinh tế tổng hợp. Kiểm tra, đôn đốc việc thi hành các kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra.

2.3.Phòng Thanh tra 2:

- Trưởng phòng: Ông Bùi Thái Dũng.

            Điện thoại: 0260.3866286

            Email: buithaidung105@gmail.com 

- Phó Trưởng phòng: Ông Đinh Văn Đạm.

- Phó Trưởng phòng: Ông Hồ Quang Vũ.  

Lĩnh vực phụ trách

Có chức năng, nhiệm vụ giúp Chánh Thanh tra tỉnh quản lý nhà nước về công tác thanh tra và thực hiện quyền thanh tra trực tiếp việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của UBND các huyện, thành phố và các Sở, Ban, cơ quan, đơn vị thuộc khối nội chính, văn hóa-xã hội. Kiểm tra, đôn đốc việc thi hành các kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra.

2.4. Phòng Thanh tra 3:

- Trưởng phòng: 

            Điện thoại: 

            Email:   

- Phó Trưởng phòng: Ông Nguyễn Mạnh Khương.   

- Phó Trưởng phòng: Ông U Minh Long.

  Lĩnh vực phụ trách

Có chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp Chánh Thanh tra tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và nhiệm vụ tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư, kiểm tra, xác minh, đề xuất giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh giao. Kiểm tra, đôn đốc việc thi hành các kết luận, quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý khiếu nại tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.

2.4. Phòng Thanh tra 4:

- Trưởng phòng : Ông Nguyễn Văn Trung.

            Điện thoại: 0260.3867858

            Email: nguyenvantrung-kontum@chinhphu.vn  

- Phó Trưởng phòng: Ông Cao Đức Việt.  

Lĩnh vực phụ trách

Có chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp Chánh Thanh tra tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra tỉnh theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; nhiệm vụ tổng hợp, pháp chế; nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ của nghành Thanh tra.

2.5. Phòng Thanh tra 5:

- Trưởng phòng: Ông Phan Thanh Đài

            Điện thoại: 0260.3866589

            Email:   

- Phó Trưởng phòng: Ông Đinh Văn Phúc.

Lĩnh vực phụ trách:

Có chức năng giúp Chánh Thanh tra tỉnh giám sát, kiểm tra hoạt động đoàn thanh tra của Thanh tra tỉnh; thẩm định dự thảo kết luận thanh tra do đoàn thanh tra của Thanh tra tỉnh soạn thảo' theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Thanh tra tỉnh và của Chủ tịch UBND tỉnh.


TIN MỚI
THÔNG TIN CHUNG