Bạn đang ở :   Thông tin hoạt động
    Đăng Nhập

 

   Đóng
PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

Thông tin, văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Kon Tum về công tác PCTN

 Thông tin, văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Kon Tum về công tác PCTN

 

1. Các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022, gồm các văn bản sau:

- Văn bản số 155/UBND-NC ngày 17 tháng 01 năm 2022 V/v thực hiện công khai, minh bạch theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng;

- Kế hoạch số 290/KH-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2022 triển khai công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22-4-2019 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022;

- Kế hoạch số 909/KH-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2022 về thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

2. Phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước: Văn bản số 432/HD-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về hướng dẫn các doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng.

3. Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2021, gồm các văn bản sau:

- Quyết định số 126/QĐ-TTCP ngày 27 tháng 4 năm 2022 của Thanh tra Chính phủ về ban hành “Bộ Chỉ số tiêu chí đánh giá và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2021”;

- Kế hoạch số 1200/KH-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 của tỉnh Kon Tum.

- Văn bản số 254/TTr-NV3 ngày 04 tháng 5 năm 2022 của Thanh tra tỉnh V/v hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 theo Bộ chỉ số của Thanh tra Chính phủ;

- Văn bản số 260/TTr-NV3 ngày 05 tháng 5 năm 2022 của Thanh tra tỉnh V/v cung cấp thông tin phục vụ đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 của tỉnh.

 

Đăng bởi : . administrator Ngày đăng : 23/05/2022 Lượt xem : 1349
Quay Về