Bạn đang ở :   Thông tin hoạt động
    Đăng Nhập

 

   Đóng
KHIẾU NẠI - TỐ CÁO

Tham gia ý kiến việc đề xuất các giải pháp liên thông kết quả giải quyết KNTC của công dân

     Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum tại Văn bản 2079/UBND-TD ngày 27/7/2018 và Văn bản số 2420/UBND-TD ngày 27/8/2018 V/v thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Nghị quyết của HĐND tỉnh về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

     Theo đó, UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thành phố nghiên cứu các quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân và các văn bản pháp luật khác có liên quan, để đề xuất về các giải pháp thực hiện liên thông kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân trên địa bàn tỉnh.

     Để có cơ sở tham mưu, báo cáo đề xuất UBND tỉnh về nội dung nêu trên. Thanh tra tỉnh đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nghiên cứu quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân và các văn bản pháp luật khác liên quan, có ý kiến đối với nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh, Về đề xuất giải pháp liên thông kết quả giải quyết KNTC của công dân trên địa bàn; đồng thời, chủ động đề xuất các giải pháp liên thông kết quả giải quyết KNTC của công dân (nếu có).

     Ý kiến tham gia bằng văn bản, gửi về Thanh tra tỉnh chậm nhất là ngày 25/9/2018 để tổng hợp, báo cáo và đề xuất UBND tỉnh xem xét.

     Công văn yêu cầu Tham gia ý kiến việc đề xuất các giải pháp liên thông kết quả giải quyết KNTC của công dân tải tại đây./.

Đăng bởi : . administrator Ngày đăng : 17/09/2018 Lượt xem : 18228
Quay Về