Bạn đang ở :   Thông tin hoạt động
    Đăng Nhập

 

   Đóng
PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

Chỉ thị 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị và văn bản triển khai thực hiện

 Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị và văn bản triển khai thực hiện

1. Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tải về

2. Công văn số 479/UBND-NCXDPL, ngày 06/3/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị.

Tải về

3. Công văn số 1474/UBND-NCXDPL, ngày 12/6/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 91-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tải về

Đăng bởi : . administrator Ngày đăng : 04/11/2019 Lượt xem : 15584
Quay Về