Bạn đang ở :   Tin tức khác > Thông Báo
    Đăng Nhập
quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng thanh tra, kế hoạch thanh tra
9:38 SA | 06/05/2014

quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng thanh tra, kế hoạch thanh tra

Tải file

Về việc thanh tra về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng từ nguồn vốn NSNN, TPCP
9:35 SA | 06/05/2014
9:42 SA | 04/03/2014

Ngày 31/12/2013, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 2367/QĐ-BNV ban hành Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

9:40 SA | 04/03/2014

Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp

Ngày 31/12/2013, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 2375/QĐ-BNV ban hành Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

1:44 CH | 25/02/2014

 

3:25 CH | 07/01/2014

Chương trình Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014 có sự thay đổi một số nội dung, đề nghị các đơn vị tải lại Chương trình tại đây  

8:18 SA | 07/01/2014

Để phục vụ Hội nghị giao ban trực tuyến tổng kết công tác năm 2013, triển khai công tác 2014, đề nghị các đơn vị tải các tài liệu tại đây​

4:21 CH | 24/12/2013

Nghị định 211/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 107/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.

3:16 CH | 10/07/2013

Kế hoạch số 1368/KH-UBND ngày 08/7/2013 của UBND tỉnh Kon Tum về Triển khai thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 06/12/2012 của Chính phủ (về Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/5/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” giai đoạn 2012-2016).

Tải File

2:25 CH | 25/06/2013

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25/12/2001; Luật Phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 01/2007/QH12 và Luật số 27/2012/QH1; theo đề nghị của Tổng Thanh tra Chính phủ, ngày 17/6/2013, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Nghị định số 59/2013/NĐ-CP, quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng, thay thế cho Nghị định số 120/2006/NĐ-CP ngày 20/10/2006.

Trang 9 trong 10Đầu tiên    Trước   4  5  6  7  8  [9]  10  Tiếp   Cuối    


TIN MỚI
THÔNG TIN CHUNG