Đề cương phổ biến giáo dục, pháp luật

   Đóng
9:34 SA | 22/06/2021

 Hướng dẫn PBGDPL quý II/2021

9:32 SA | 22/06/2021

Đề cương phổ biến, giáo dục pháp luật quý I/2021

9:30 SA | 22/06/2021

 Hướng dẫn PBGDPL quý I/2021

8:56 SA | 11/11/2020

 Đề cương tuyên truyền Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020

2:32 CH | 06/04/2020

 Tài liệu phổ biến Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn

3:17 CH | 07/01/2019

 Tài liệu phổ biến các tội phạm trong Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) phần 1.

3:16 CH | 07/01/2019

 Tài liệu phổ biến Luật Công chứng và các văn bản liên quan.

3:15 CH | 07/01/2019

Tài liệu phổ biến Luật Luật sư, Luật Đấu giá tài sản.